ALUMNI

Prof. Dr. Alexander Prishchepov

Prof. Dr. Shemei Zhang

Dr. Qi Yin

Dr. Catalina Munteanu

Dr. Andrey Dara

Dr. Xin Gao

Dr. Lijuan Miao

Minghui Zhang

Xiaowen Dai